เทศบาลตำบลห้วยไคร้

Huaykhrai Sub District Municipality | อ.แม่สาย จ.เชียงราย

www.huaykhrai.go.th

วิสัยทัศน์ : ห้วยไคร้น่าอยู่ ชุมชนพอเพียง เศรษฐกิจยั่งยืน

คำขวัญ : ขุนน้ำห้วยไคร้เลื่องลือชื่อ ผลิตภัณฑ์งานมือเลื่องลือนาม เขตคามลาวจกราช นมัสการพระบรมธาตุเจ้าดอยตุง

ท้องทุ่งกำเนิดสาดเสื่อกก มรดกลูกหลานชาวล้านนา

เอกสารดาวน์โหลด

คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ (E-service)

1. คู่มือมาตรฐานการให้บริการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
2. คู่มือปฎิบัติงานงานจัดเก็บและพัฒนารายได้เทศบาลตำบลห้วยไคร้
3. คู่มือประชาชนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2566
4. คู่มือประชาชนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (ขั้นตอนการให้บริการ)
5. คู่มือปฎิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยไคร้
6. คู่มือปฎิบัติงานของโรงเรียนเทศบาลตำบลห้วยไคร้
7. คู่มือใบอนุญาตสะสมอาหาร
8. คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-25670
9. มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
10. คู่มือปฎิบัติงานงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
11. คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ (ภาษีป้าย)
12. คู่มือประชาชนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
13. (ขั้นตอนการให้บริการ)การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
14. คู่มือการจัดวางและการประเมินผลการควบคุมภายใน
15. คู่มือปฎิบัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
16. คู่มือปฎิบัติภาษีป้าย
17. คู่มือการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงตาม coso 2017
18. คู่มือแนวทางการตรวจสอบระบบงบประมาณ
19. คู่มือการจัดซื้อจัดจ้่างและการเบิกจ่ายเงิน
20. คู่มือการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
21. คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ (ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)
22. คู่มือสำหรับประชาชน : การต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
23. คู่มือประชาชนการขออนุญาตก่อสร้างอาคารเทศบาลตำบลห้วยไคร้
24. คู่มือมาตรฐานการให้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยไคร้
25. คู่มือมาตรฐานการให้บริการโรงเรียนเทศบาลตำบลห้วยไคร้
26. คู่มือการให้บริการแจ้งคำร้องแบบออนไลน์ ของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service : OSS) e-service เทศบาลตำบลห้วยไคร
27. คู่มือมาตรฐานการให้บริการภาษีป้าย

ไม่ยอมรับ